SNI-koder PAR

Samtliga branscher med SNI-kod i PARs näringslivsregister Parad.

MREG Klass PARADI Målgrupp PARADI SNI2007 Ny text PARADI SNI2007
SN01111 01110 Spannmålsodlare
SN01111 01120 Risodlare
SN01111 01160 Fiberväxtodlare
SN01111 01199 Odling av övriga ett- & tvååriga växter
SN01111 01302 Plantskoleväxtodlare friland
SN01111 01640 Bearbetning, utsäde
SN01111 02200 Avverkning
SN01112 01199 Odling av övriga ett- & tvååriga växter
SN01113 01131 Potatisodlare
SN01114 01132 Sockerbetsodlare
SN01115 01110 Spannmålsodlare
SN01115 01199 Odling av övriga ett- & tvååriga växter
SN01117 01110 Spannmålsodlare
SN01117 01199 Odling av övriga ett- & tvååriga växter
SN01119 01140 Sockerrörsodlare
SN01119 01150 Tobaksodlare
SN01119 01280 Kryddväxt- & medicinalväxtodlare
SN01119 01500 Jordbruk, blandat
SN01121 01133 Grönsaksodlare på friland
SN01121 01640 Bearbetning, utsäde
SN01122 01135 Svampodlare
SN01122 01199 Odling av övriga ett- & tvååriga växter
SN01122 01250 Odling av andra frukter & bär samt nötter
SN01122 01302 Plantskoleväxtodlare, friland
SN01122 01134 Grönsaksodlare i växthus
SN01123 01250 Odling av andra frukter & bär samt nötter
SN01123 01301 Plantskoleväxtodlare, växthus
SN01124 01191 Prydnadsväxtodlare, växthus
SN01124 01301 Plantskoleväxtodlare, växthus
SN01125 01133 Grönsaksodlare, friland
SN01125 01134 Grönsaksodlare, växthus
SN01125 01191 Prydnadsväxtodlare, växthus
SN01125 01199 Odling av övriga ett- & tvååriga växter
SN01125 01301 Plantskoleväxtodlare, växthus
SN01125 01302 Plantskoleväxtodlare, friland
SN01127 01133 Grönsaksodlare, friland
SN01127 01134 Grönsaksodlare, växthus
SN01127 01191 Prydnadsväxtodlare, växthus
SN01127 01199 Odling av övriga ett- & tvååriga växter
SN01127 01301 Plantskoleväxtodlare, växthus
SN01127 01302 Plantskoleväxtodlare, friland
SN01129 01135 Svampodlare
SN01129 02300 Skogsbruksföretag, övrigt
SN01131 01210 Druvodlare
SN01131 01220 Tropisk- & subtropisk fruktodling
SN01131 01230 Citrusväxtodlare
SN01131 01240 Kärn,- & stenfruktsodlare
SN01131 01250 Odling av andra frukter & bär samt nötter
SN01131 01260 Odlare av oljehaltiga frukter
SN01131 01270 Odlare av växter för dryckesframställning
SN01131 01640 Bearbetning, utsäde
SN01137 01240 Kärn,- & stenfruktsodlare
SN01137 01250 Odling av andra frukter & bär samt nötter
SN01139 01280 Kryddväxt- & medicinalväxtodlare
SN01139 02300 Skogsbruksföretag, övrigt
SN01139 10410 Olje- & fettindustri
SN01139 11020 Vinindustri
SN01211 01410 Mjölkproducent
SN01212 01420 Djuruppfödningsföretag, mest nötkreatur
SN01213 01410 Mjölkproducent
SN01213 01420 Djuruppfödningsföretag, mest nötkreatur
SN01217 01410 Mjölkproducent
SN01217 01420 Djuruppfödningsföretag, mest nötkreatur
SN01221 01450 Får- & getuppfödare
SN01222 01450 Får- & getuppfödare
SN01223 01450 Får- & getuppfödare
SN01227 01450 Får- & getuppfödare
SN01228 01430 Stuteri, andra hästuppfödare
SN01231 01461 Smågrisuppfödare
SN01232 01462 Slaktsvinsuppfödare
SN01233 01461 Smågrisuppfödare
SN01233 01462 Slaktsvinsuppfödare
SN01237 01461 Smågrisuppfödare
SN01237 01462 Slaktsvinsuppfödare
SN01241 01471 Äggproducent
SN01242 01472 Fjäderfäuppfödning, övrigt
SN01243 01471 Äggproducent
SN01243 01472 Fjäderfäuppfödning, övrigt
SN01247 01471 Äggproducent
SN01247 01472 Fjäderfäuppfödning, övrigt
SN01249 01471 Äggproducent
SN01249 01472 Fjäderfäuppfödning, övrigt
SN01251 01491 Renskötsel
SN01252 01492 Sällskapsdjursuppfödare
SN01252 01499 Djuruppfödare, övriga
SN01253 01499 Djuruppfödare, övriga
SN01253 03220 Fiskodlare i färskvatten
SN01254 01492 Sällskapsdjursuppfödare
SN0125410 0149210 Kennel
SN01259 01440 Kameldjuruppfödare
SN01259 01499 Djuruppfödare, övriga
SN01300 01500 Jordbruk, blandat
SN01301 01500 Jordbruk, blandat
SN01302 01500 Jordbruk, blandat
SN01410 01610 Serviceföretag till växtodling
SN01410 01630 Bearbetning, skördade växter
SN01410 01640 Bearbetning, utsäde
SN01410 71200 Tekniskt provnings & analysföretag
SN01410 81300 Trädgårdsserviceföretag
SN01420 01620 Serviceföretag inom husdjurskötsel
SN0142020 9609010 Hund-, kattpensionat
SN0142030 9609011 Hunddagis
SN01500 01700 Jakt & viltvård
SN01900 01500 Jordbruk, blandat
SN0190010 9411150 Lantmännenförening
SN02011 02101 Skogsförvaltning
SN02012 02102 Skogsvårdsföretag
SN02013 02200 Avverkning
SN02014 02109 Skogsförvaltning & skogsskötsel,övrig
SN02019 01290 Perenna växter odling
SN02019 02300 Skogsbruksföretag, övrigt
SN02021 02401 Virkesmätningsförening
SN02029 02409 Serviceföretag inom skogsbruk
SN05011 03111 Trålfiskare, i saltvatten
SN05012 03119 Saltvattenfiskare
SN05013 03120 Sötvattensfiskare
SN05021 03210 Fiskodlare i saltvatten
SN05021 03220 Fiskodlare i sötvatten
SN05022 03210 Fiskodlare i saltvatten
SN05022 03220 Fiskodlare i sötvatten
SN05023 03210 Fiskodlare i saltvatten
SN05023 03220 Fiskodlare i sötvatten
SN05024 03210 Fiskodlare i saltvatten
SN05024 03220 Fiskodlare i sötvatten
SN05025 03210 Fiskodlare i saltvatten
SN05025 03220 Fiskodlare i sötvatten
SN10100 05100 Stenkolsindustri
SN10100 09900 Service till övrig utvinning
SN10100 19200 Petroleumraffinaderi
SN10200 05200 Brunkolsindustri
SN10200 09900 Service till övrig utvinning
SN10200 19200 Petroleumraffinaderi
SN10301 08920 Torvidustri
SN10301 09900 Service till övrig utvinning
SN10301 20150 Gödselmedelsindustri
SN10302 08920 Torvindustri
SN10302 09900 Service till övrig utvinning
SN10302 19200 Petroleumraffinaderi
SN11100 06100 Råpetroleumutvinningsindustri
SN11100 06200 Naturgasutvinningsindustri
SN11100 09100 Service till råpetroleum- & naturgasindustri
SN11100 52219 Serviceföretag till landtransporter
SN11100 52220 Hamn- & serviceföretag till sjötransport
SN11200 09100 Service till råpetroleum- & naturgasindustri
SN12000 07210 Uran-/toriummalm, utvinning
SN12000 09900 Service till övrig utvinning
SN13100 07100 Järnmalmsgruva
SN13100 09900 Service till övrig utvinning
SN13200 07290 Metallmalmsgruva, annan
SN13200 09900 Service till övrig utvinning
SN14110 08110 Kalkstens-, gips-, & dolomitbrott
SN14110 09900 Service till övrig utvinning
SN14120 08110 Kalkstens-, gips-, & dolomitbrott
SN14120 09900 Service till övrig utvinning
SN14130 08110 Kalkstens-, gips-, & dolomitbrott
SN14130 09900 Service till övrig utvinning
SN14210 09900 Service till övrig utvinning
SN14210 08120 Sand- & grustag
SN14220 08120 Sand- & grustag
SN14220 09900 Service till övrig utvinning
SN14300 08910 Kemiska mineralbrott
SN14300 09900 Service till övrig utvinning
SN14400 08930 Saltutvinning
SN14400 09900 Service till övrig utvinning
SN14400 10840 Livsmedelsindustri, smaksättning
SN14500 08990 Mineralutvinningsindustri, övrig
SN14500 09900 Service till övrig utvinning
SN14500 20150 Gödselmedelsindustri
SN14500 38210 Icke miljöfarligt avfall, hantering 
SN15111 10111 Kreatursslakteri
SN15112 10112 Köttstyckeri
SN15120 10111 Kreatursslakteri
SN15120 10120 Fjäderfäslakteri
SN15130 10130 Charkuterier, köttvaruindustri
SN15130 10850 Livsmedelsindustri, lagad mat & färdiga rätter
SN15130 10890 Livsmedelsindustri, annan
SN15200 10200 Skaldjur- & fiskberedningsindustri
SN15200 10850 Livsmedelsindustri, lagad mat & färdiga rätter
SN15310 10310 Potatisindustri
SN15320 10320 Juice- & saftindustri
SN15330 10390 Frukt-, bär- & grönsaksindustri
SN15330 10850 Livsmedelsindustri, lagad mat & färdiga rätter
SN15410 10410 Olje- & fettindustri
SN15420 10410 Olje- & fettindustri
SN15430 10420 Matfettsindustri
SN15511 10511 Ostindustri
SN15512 10519 Mejeri
SN15520 10520 Glassindustri
SN15611 10611 Mjöltillverkare
SN15612 10612 Kvarnproduktindustri
SN15620 10620 Stärkelseindustri
SN15620 10890 Livsmedelsindustri, annan
SN15710 10910 Fodermedelsindustri
SN15720 10920 Djurfoderindustri för sällskapsdjur
SN15810 10710 Bageri
SN15810 10890 Livsmedelsindustri, annan
SN15821 10721 Knäckebrödsindustri
SN15822 10710 Bageri
SN15822 10722 Kex- & bakverksindustri
SN15822 10850 Livsmedelsindustri, lagad mat & färdiga rätter
SN15822 10890 Livsmedelsindustri, annan
SN15830 10810 Sockerindustri
SN15841 10821 Sockerkonfektyrindustri
SN15842 10822 Choklad- & chokladkonfektyrindustri
SN15850 10730 Pastaproduktindustri
SN15850 10850 Livsmedelsindustri, lagad mat & färdiga rätter
SN15860 10830 Kaffe- & teindustri
SN15870 10840 Livsmedelsindustri, smaksättning
SN15880 10860 Livsmedelsindustri, dietmat
SN15890 10890 Livsmedelsindustri, annan
SN15910 11010 Spritdryckesindustri
SN15920 11010 Spritdryckesindustri
SN15920 20140 Organisk baskemikalieindustri
SN15930 11020 Vinindustri
SN15940 11030 Cider- & annan fruktvinsindustri
SN15950 11040 Alkoholdrycksind, icke-destillerade 
SN15960 11050 Ölbryggeri
SN15970 11060 Mälteri
SN15980 11070 Mineralvatten & läskedrycksindustri
SN15980 35300 Värme-& köldförsörjning
SN16000 12000 Tobaksindustri
SN17110 13100 Garnindustri
SN17120 13100 Garnindustri
SN17130 13100 Garnindustri
SN17140 13100 Garnindustri
SN17150 13100 Garnindustri
SN17160 13100 Garnindustri
SN17170 13100 Garnindustri
SN17210 13200 Väveri
SN17220 13200 Väveri
SN17230 13200 Väveri
SN17240 13200 Väveri
SN17250 13200 Väveri
SN17300 13300 Textilberedningsindustri
SN17401 13921 Sängklädes- linne- & gardinindustri
SN17402 13921 Sängklädes- linne- & gardinindustri
SN17403 13922 Presennings-, tält- & segelindustri
SN17403 32501 Medicinsk-, dentalinstrumentindustri
SN17403 33190 Reparationer, övrig utrustning
SN17403 95290 Reparationsverkstad, övrig
SN17510 13930 Mattindustri
SN17520 13940 Tågvirke- & bindgarnsindustri
SN17520 33190 Reparationer, övrig utrustning
SN17530 13950 Fiberduksindustri
SN17541 13960 Tillverkning av industritextilier
SN17549 13960 Tillverkning av industritextilier
SN17549 13990 Textilindustri, övrig
SN17549 17220 Hushålls- & hygienartikelind, papper
SN17549 21200 Läkemedelsindustri
SN17549 33190 Reparationer, övrig utrustning
SN17600 13910 Trikåväveri
SN17710 14190 Beklädnadsindustri, övrig
SN17710 14310 Strumpindustri
SN17720 14390 Trikåindustri, övrig
SN18100 14110 Läderbeklädnadsindustri
SN18210 14120 Arbets- & skyddsklädesindustri
SN18210 32990 Tillverkningsindustri, diverse annan
SN18221 14130 Gång-& ytterklädesindustri
SN18222 14130 Gång-& ytterklädesindustri
SN18231 14140 Underklädes-, skjort- & blusindustri
SN18232 14140 Underklädes-, skjort- & blusindustri
SN18233 14140 Underklädes-, skjort- & blusindustri
SN18234 14140 Underklädes-, skjort- & blusindustri
SN18240 13300 Textilberedningsindustri
SN18240 14190 Beklädnadsindustri, övrig
SN18240 95290 Reparationsverkstad, övrig
SN18300 13200 Väveri
SN18300 13910 Trikåväveri
SN18300 14200 Pälsindustri
SN18300 15110 Garveri
SN1890010 9411147 TEKO-industri
SN19100 15110 Garveri
SN19200 15120 Lädervaruindustri
SN19200 32990 Tillverkningsindustri, diverse annan
SN19300 15200 Skoindustri
SN19300 16292 Trävaruindustri, övrig
SN19300 22190 Gummivaruindustri, annan
SN19300 22290 Plastvaruindustri, övrig
SN19300 32300 Sportvaruindustri
SN20101 16101 Sågverk
SN20101 16291 Trävaruindustri, förädlade bränslen
SN20102 16102 Hyvleri
SN20103 16103 Träimpregneringsverk
SN20201 16210 Fanér- & träskiveindustri
SN20202 16210 Fanér- & träskiveindustri
SN20203 16210 Fanér- & träskiveindustri
SN20301 16231 Trähusindustri, monteringsfärdiga
SN20302 16220 Parkettgolvsindustri
SN20302 16232 Dörrtillverkning av trä
SN20302 16233 Fönstertillverkning av trä
SN20302 16239 Byggnads-& inredningssnickeri
SN20302 31011 Kontors- & butiksmöbelindustri
SN20302 31012 Butik- & kontorsinredningssnickeri
SN20302 31022 Köksinredningsindustri
SN20302 31090 Möbelindustri, annan
SN20400 16240 Träförpackningsindustri
SN20400 33190 Reparationer, övrig utrustning
SN20510 16292 Trävaruindustri, övrig
SN20510 32990 Tillverkningsindustri, diverse annan
SN20510 33190 Reparationer, övrig utrustning
SN20520 16293 Kork-, halm-, rottingindustri
SN20520 32990 Tillverkningsindustri, diverse annan
SN21111 17111 Mekanisk eller halvkemisk massaindustri
SN21112 17112 Sulfatmassaindustri
SN21113 17113 Sulfitmassaindustri
SN21121 17121 Tidnings-,& journalpapperindustri
SN21122 17122 Tryckpappersindustri, annan
SN21123 17123 Kraftpappers-& kraftpappindustri
SN21129 17129 Pappers-, & pappindustri, övrig
SN21211 17211 Wellpappindustri
SN21219 17219 Pappers- & pappförpackningsindustri
SN21220 17220 Hushålls- & hygienartikelind, papper
SN21220 18122 Bok- & offsettryckeri
SN21230 17230 Skrivpappers- & kuvertindustri
SN21240 17240 Tapetindustri
SN21250 17290 Pappers- & pappvaruindustri, annan
SN21250 18122 Bok- & offsettryckeri
SN22110 32990 Tillverkningsindustri, diverse annan
SN22110 58110 Bokförlag
SN22110 58120 Katalogförlag
SN22121 58131 Dagstidningsförlag
SN22122 58132 Annonstidningsförlag
SN22130 58140 Tidskriftsförlag
SN22140 59200 Grammofonbolag
SN22150 58190 Förlagsverksamhet, annan
SN2215010 5920001 Musikförlag
SN22210 18110 Dagstidningstryckeri
SN22221 18121 Tidskriftstryckeri
SN22222 18122 Bok- & offsettryckeri
SN22222 17230 Skrivpappers- & kuvertindustri
SN2222210 1812280 JustNu kedjan
SN22230 18140 Bokbinderi, trycksaksbehandling
SN22240 18130 Sätteri, tryckoriginalframställning
SN22250 18130 Sätteri, tryckoriginalframställning
SN22250 18140 Bokbinderi, trycksaksbehandling
SN22250 58120 Katalogförlag
SN22250 58190 Förlagsverksamhet, annan
SN2225010 1812201 Screentryckeri
SN2225011 1812281 Arkitektkopia butik
SN22310 18200 Ljudinspelning, reproduktionsföretag
SN22320 18200 Ljudinspelning, reproduktionsföretag
SN22330 18200 Ljudinspelning, reproduktionsföretag
SN23100 19100 Stenkolsproduktindustri
SN23200 19200 Petroleumraffinaderi
SN23300 20130 Oorganisk baskemikalieindustri
SN23300 21200 Läkemedelsindustri
SN23300 24460 Kärnbränsleindustri
SN23300 38120 Insamling av farligt avfall
SN23300 38220 Miljöfarligt avfall, hantering
SN23300 39000 Sanering av förorening
SN24110 20110 Industrigasindustri
SN24120 20120 Färgämnesindustri
SN24130 20130 Oorganisk baskemikalieindustri
SN24140 19100 Stenkolsproduktindustri
SN24140 20140 Organisk baskemikalieindustri
SN24150 20150 Gödselmedelsindustri
SN24160 20160 Basplastindustri
SN24170 20170 Basgummiindustri
SN24200 20200 Bekämpningsmedelsindustri
SN24300 20300 Färgindustri
SN2430010 2030010 Färg, tillverkare & grossist
SN24410 21100 Farmaceutisk basproduktindustri
SN24420 21200 Läkemedelsindustri
SN24420 32501 Medicinsk-, dentalinstrumentindustri
SN2442010 9411132 Läkemedelsindustriföreningen
SN24510 20410 Tvättmedelsindustri
SN24510 20420 Parfym- & toalettartikelsindustri
SN24520 20420 Parfym- & toalettartikelsindustri
SN24610 20510 Sprängämnesindustri
SN24620 20520 Limindustri
SN24620 20590 Kemisk industri, annan
SN24630 20530 Eterisk oljeindustri
SN24640 20590 Kemisk industri, annan
SN24650 26800 Magnetisk & optisk medieindustri
SN24660 20590 Kemisk industri, annan
SN24660 26110 Elektronisk komponentindustri
SN24700 20600 Konstfiberindustri
SN25110 22110 Däck- & slangindustri
SN25120 22110 Däck- & slangindustri
SN25130 22190 Gummivaruindustri, annan
SN25130 32501 Medicinsk-, dentalinstrumentindustri
SN25130 32990 Tillverkningsindustri, diverse annan
SN25130 33190 Reparationer, övrig utrustning
SN25210 22210 Plasthalvfabrikatindustri
SN25210 33190 Reparationer, övrig utrustning
SN25210 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN25220 22220 Plastförpackningsindustri
SN25230 22230 Byggplastvaruindustri
SN25240 22290 Plastvaruindustri, övrig
SN25240 26110 Elektronisk komponentindustri
SN25240 27320 Elektrisk tråd- & kabelindustri
SN25240 27330 Kabeltillbehörsindustri
SN25240 32501 Medicinsk-, dentalinstrumentindustri
SN25240 32990 Tillverkningsindustri, diverse annan
SN25240 33190 Reparationer, övrig utrustning
SN26110 23110 Planglasindustri
SN26120 23120 Planglas bearbetningindustri
SN26131 23130 Glasförpackningsindustri
SN26132 23130 Glasförpackningsindustri
SN26140 23140 Glasfiberindustri
SN26150 23190 Glasvaruindustri, övrig
SN26150 33190 Reparationer, övrig utrustning
SN26150 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN26210 23410 Keramisk industri, hushåll-, prydnad
SN26220 23420 Keramisk industri, sanitetsartiklar
SN26230 23430 Keramisk industri, isolatorer
SN26240 23440 Keramisk industri, tekniska produkt
SN26250 23490 Fajansindustri
SN26260 23200 Keramisk industri, eldfast produkt
SN26300 23310 Keramisk industri, golv-&väggplattor
SN26400 23320 Tegelindustri
SN26400 33190 Reparationer, övrig utrustning
SN26400 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN26510 23510 Cementindustri
SN26520 23520 Kalk- & gipsindustri
SN26530 23520 Kalk- & gipsindustri
SN26611 23610 Byggnadsbetongindustri
SN26619 23610 Byggnadsbetongindustri
SN26620 23620 Gipsindustri, byggvaror
SN26630 23630 Betongindustri
SN26640 23640 Murbruksindustri
SN26650 23650 Fibercementvaruindustri
SN26660 23690 Betong-, cement-, gipsvaruind, övrig
SN26701 23701 Byggnadsstenvaruindustri
SN26709 23709 Stenvaruindustri, övrig
SN26810 23910 Slipmedelsindustri
SN26810 33190 Reparationer, övrig utrustning
SN26810 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN26821 23991 Sten- & mineralullsindustri
SN26829 23999 Mineralvaruindustri, övrig
SN27100 24100 Järn- & stålverk
SN27210 24510 Järngjuteri
SN27220 24200 Stålrör, tillverkning
SN27310 24310 Kalldrageri
SN27320 24320 Kallvalsverk
SN27330 24330 Stålindustri
SN27340 24340 Tråddrageri
SN27410 24410 Ädelmetallverk
SN27420 24420 Aluminiumverk
SN27430 24430 Metallverk för bly-, zink- & tenn
SN27440 24440 Kopparverk
SN27450 24450 Metallverk, annat
SN27510 24510 Järngjuteri
SN27520 24520 Stålgjuteri
SN27530 24530 Lättmetallgjuteri
SN27540 24540 Metallgjuteri, övrigt
SN28110 24330 Stålindustri
SN28110 25110 Metallkonstruktionsindustri
SN28110 33110 Metallreparationsindustri
SN2811010 2511010 Ventilationsanläggningar
SN28120 25120 Metallindustri dörrar, fönster
SN28120 33110 Metallreparationsindustri
SN28210 25290 Metallbehållarindustri
SN28210 33110 Metallreparationsindustri
SN28210 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN28220 25210 Centraluppvärmningsindustri
SN28220 33110 Metallreparationsindustri
SN28220 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN28300 25300 Ånggeneratorindustri
SN28300 33110 Metallreparationsindustri
SN28300 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN28400 25500 Smidesverkstad
SN28510 25610 Ytbehandlingsindustri
SN2851040 2561010 Ytbehandlingsutrustning
SN28520 25620 Metallegoverkstad
SN28520 33120 Maskinreparationsindustri
SN2852010 2562010 Mekanisk verkstad
SN28610 25710 Bestickindustri
SN28610 33110 Metallreparationsindustri
SN28621 25730 Verktyg- & redskapsindustri, övrig
SN28621 33110 Metallreparationsindustri
SN28622 25730 Verktyg- & redskapsindustri, övrig
SN28622 28410 Verktygsmaskiner, metallbearbetning
SN28622 28490 Verktygsmaskiner, övriga
SN28622 28920 Byggnads- & mineralbrytningsmaskinindustri
SN28622 33110 Metallreparationsindustri
SN28629 25730 Verktyg- & redskapsindustri, övrig
SN28629 33110 Metallreparationsindustri
SN28630 25720 Låsindustri
SN28630 33110 Metallreparationsindustri
SN28710 25910 Stålbehållarindustri
SN28710 33110 Metallreparationsindustri
SN28710 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN28720 25920 Lättmetallförpackningsindustri
SN28730 25930 Metalltrådvaruindustri
SN28740 25930 Metalltrådvaruindustri
SN28740 25940 Bult- & skruvindustri
SN28751 25991 Metallvaruindustri, byggvaror
SN28759 25610 Ytbehandlingsindustri
SN28759 25710 Bestickindustri
SN28759 25999 Metallvaruindustri, övrig
SN28759 32990 Tillverkningsindustri, diverse annan
SN28759 33110 Metallreparationsindustri
SN29110 28110 Motor- & turbinindustri
SN29110 33120 Maskinreparationsindustri
SN29110 33150 Fartygsreparationer
SN29110 33170 Reparationer, övriga transportmedel
SN29110 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN29120 28120 Fluidteknisk utrustningsindustri
SN29120 28130 Pump- & kompressorindustri
SN29120 33120 Maskinreparationsindustri
SN2912010 2813010 Kompressorer
SN2912020 2813020 Pumpar
SN29120 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN29130 28120 Fluidteknisk utrustningsindustri
SN29130 28140 Kran- & ventilindustri
SN29130 33120 Maskinreparationsindustri
SN29130 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN29140 28150 Hydraulisk kraftöverföringsindustri
SN29140 33120 Maskinreparationsindustri
SN29140 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN29210 28210 Ugnsindustri
SN29210 33120 Maskinreparationsindustri
SN29210 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN29220 28220 Lyft- & godshanteringsindustri
SN29220 33120 Maskinreparationsindustri
SN29220 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN29220 43290 Bygginstallationsfirma, annan
SN2922010 4329010 Hissar & rulltrappor
SN2922020 4329020 Materialhantering
SN29230 28250 Kyl- & ventilationsindustri
SN29230 33120 Maskinreparationsindustri
SN29230 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN29240 28290 Verktygsmaskiner, övriga
SN29240 28990 Specialmaskinindustri, övrig
SN29240 32501 Medicinsk-, dentalinstrumentindustri
SN29240 33120 Maskinreparationsindustri
SN29240 33130 Reparationsindustri elektronisk, optisk utrustning?
SN29240 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN2924010 2829010 Vatten- & vattenreningsutrustning
SN29310 28300 Jord- & skogsbruksmaskinindustri
SN29310 33120 Maskinreparationsindustri
SN29310 95220 Reparation, hushålls- & trädgårdsartiklar
SN29320 28300 Jord- & skogsbruksmaskinindustri
SN29320 33120 Maskinreparationsindustri
SN29320 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN29410 28240 Handverktyg motordrivna
SN29410 33120 Maskinreparationsindustri
SN29420 28410 Verktygsmaskiner, metallbearbetning
SN29420 33120 Maskinreparationsindustri
SN29420 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN29430 27900 Elektroindustri, övrig
SN29430 28290 Verktygsmaskiner, övriga
SN29430 28490 Verktygsmaskiner, övriga
SN29430 33120 Maskinreparationsindustri
SN29430 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN2943010 2849010 Borrmaskiner
SN2943020 2849020 Elektromekanisk verkstad
SN29510 28910 Valsverksindustri
SN29510 33120 Maskinreparationsindustri
SN29510 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN29520 28920 Byggnads- & mineralbrytningsmaskinind
SN29520 33120 Maskinreparationsindustri
SN29520 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN29530 28300 Jord- & skogsbruksmaskinindustri
SN29530 28930 Livsmedelsmaskinindustri
SN29530 33120 Maskinreparationsindustri
SN29530 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN29540 28940 Beklädnads- & lädervarumaskinindustri
SN29540 33120 Maskinreparationsindustri
SN29540 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN29550 28950 Massa- & pappersbearbetningsmaskinind
SN29550 33120 Maskinreparationsindustri
SN29550 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN29561 28960 Plast- & gummibearbetningsmaskinindustri
SN29561 33120 Maskinreparationsindustri
SN29561 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN2956110 2896010 Plastmaskiner
SN29569 25730 Verktyg- & redskapsindustri, övrig
SN29569 27510 Hushållsmaskinindustri, elektriska
SN29569 28940 Beklädnads- & lädervarumaskinindustri
SN29569 28990 Specialmaskinindustri, övrig
SN29569 33120 Maskinreparationsindustri
SN29569 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN2956910 2573010 Anläggningsmaskiner för kemisk industri
SN29600 25400 Vapen- & ammunitionsindustri
SN29600 30300 Flygplansindustri
SN29600 30400 Stridsfordonsindustri
SN29600 33110 Metallreparationsindustri
SN29711 27510 Hushållsmaskinindustri, elektriska
SN29719 25210 Centraluppvärmningsindustri
SN29719 27510 Hushållsmaskinindustri, elektriska
SN29719 28210 Ugnsindustri
SN29719 28250 Kyl- & ventilationsindustri
SN29719 28930 Livsmedelsmaskinindustri
SN29719 33140 Reparationsindustri, elapparatur
SN29719 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN29720 27520 Hushållsmaskinindustri, ej elektrisk
SN29720 28210 Ugnsindustri
SN30010 26200 Datamaskinindustri
SN30010 28230 Kontorsmaskinindustri
SN30020 25720 Låsindustri
SN30020 26200 Datamaskinindustri
SN30020 33120 Maskinreparationsindustri
SN30020 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN30020 62090 Andra IT-tjänster
SN31100 26110 Elektronisk komponentindustri
SN31100 27110 Elmotor- & generatorindustri
SN31100 33130 Reparationsindustri elektronisk, optisk utrustning?
SN31100 33140 Reparationsindustri, elapparatur
SN31100 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN31200 26110 Elektronisk komponentindustri
SN31200 27110 Elmotor- & generatorindustri
SN31200 27120 Eldistributions- & elkontrollapparaturindustri
SN31200 27330 Kabeltillbehörsindustri
SN31200 27900 Elektroindustri, övrig
SN31200 33140 Reparationsindustri, elapparatur
SN31300 26110 Elektronisk komponentindustri
SN31300 27310 Optisk fiberkabel, tillverkning
SN31300 27320 Elektrisk tråd- & kabelindustri
SN31300 27330 Kabeltillbehörsindustri
SN31300 27900 Elektroindustri, övrig
SN31400 27200 Batteri- & ackumulatorindustri
SN31501 27400 Belysningsarmaturindustri
SN31502 27400 Belysningsarmaturindustri
SN31610 27400 Belysningsarmaturindustri
SN31610 29310 Fordonselektronikindustri
SN31620 20510 Sprängämnesindustri
SN31620 23440 Keramisk industri, tekniska produkt
SN31620 25999 Metallvaruindustri, övrig
SN31620 26300 Kommunikationsutrustningsindustri
SN31620 26510 Instrumentindustri, mätning, kontroll
SN31620 27400 Belysningsarmaturindustri
SN31620 27900 Elektroindustri, övrig
SN31620 28410 Verktygsmaskiner, metallbearbetning
SN31620 28990 Specialmaskinindustri, övrig
SN31620 30200 Rälsfordonsindustri
SN31620 33120 Maskinreparationsindustri
SN31620 33130 Reparationsindustri elektronisk, optisk utrustning?
SN31620 33140 Reparationsindustri elapparatur
SN3190010 9411138 Svenska Elektronikindustriföreningen
SN32100 26110 Elektronisk komponentindustri
SN32100 26120 Kretskortsindustri
SN32100 26600 Tillverkning av elektromedicinsk utrustning
SN32100 27900 Elektroindustri, övrig
SN32100 33130 Reparationsindustri elektronisk, optisk utrustning?
SN32200 26300 Kommunikationsutrustningsindustri
SN32200 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN32200 95120 Reparation, kommunikationsutrustning
SN32300 26110 Elektronisk komponentindustri
SN32300 26200 Datamaskinindustri
SN32300 26300 Kommunikationsutrustningsindustri
SN32300 26400 Hemelektronikindustri
SN32300 26700 Optiska instrument, fotoutrustning
SN32300 28230 Kontorsmaskinindustri
SN32300 33120 Maskinreparationsindustri
SN32300 33130 Reparationsindustri elektronisk, optisk utrustning?
SN32300 95120 Reparation, kommunikationsutrustning
SN33101 26600 Tillverkning av elektromedicinsk utrustning
SN33101 31011 Kontors- & butiksmöbelindustri
SN33101 32501 Medicinsk-, dentalinstrumentindustri
SN33101 32990 Tillverkningsindustri, diverse annan
SN33101 33130 Reparationsindustri elektronisk, optisk utrustning?
SN33101 33140 Reparationsindustri, elapparatur
SN33101 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN33102 32502 Tandtekniskt laboratorium
SN33200 26300 Kommunikationsutrustningsindustri
SN33200 26510 Instrumentindustri, mätning, kontroll
SN33200 26700 Optiska instrument, fotoutrustning
SN33200 28290 Verktygsmaskiner, övriga
SN33200 28990 Specialmaskinindustri, övrig
SN33200 32501 Medicinsk-, dentalinstrumentindustri
SN33200 33130 Reparationsindustri elektronisk, optisk utrustning?
SN33200 33140 Reparationsindustri elapparatur
SN33200 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN33300 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN33400 26700 Optiska instrument, fotoutrustning
SN33400 27310 Optisk fiberkabel, tillverkning
SN33400 28990 Specialmaskinindustri, övrig
SN33400 32501 Medicinsk-, dentalinstrumentindustri
SN33400 33130 Reparationsindustri elektronisk, optisk utrustning?
SN33400 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN33500 26520 Urindustri
SN33500 32130 Bijouteriindustri
SN33500 33130 Reparationsindustri elektronisk, optisk utrustning?
SN33500 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN34100 28920 Byggnads- & mineralbrytningsmaskinind
SN34100 29101 Personbilsindustri
SN34100 29102 Lastbilsindustri
SN34100 30910 Motorcykelindustri
SN34200 29200 Karosseri- & släpfordonsindustri
SN34200 33110 Metallreparationsindustri
SN34200 45201 Bilverkstad, ej specialiserad
SN3420020 3299020 Containrar
SN34300 28110 Motor- & turbinindustri
SN34300 29320 Bildelar & -tillbehörsindustri
SN35110 28250 Kyl- & ventilationsindustri
SN35110 30110 Skeppsvarv
SN35110 33150 Fartygsreparationer
SN35110 38319 Demontering av övrig kasserad utrustning 
SN35110 52220 Hamn- & serviceföretag till sjötransport
SN35120 30120 Båtvarv, båtbyggare
SN35120 33150 Fartygsreparationer
SN35200 30200 Rälsfordonsindustri
SN35200 33170 Reparationer, övriga transportmedel
SN35300 28990 Specialmaskinindustri, övrig
SN35300 30300 Flygplansindustri
SN35300 33160 Flygplansreparationer
SN35410 30910 Motorcykelindustri
SN35420 30920 Cykel- & invalidfordonsindustri
SN35430 30920 Cykel- & invalidfordonsindustri
SN35430 33170 Reparationer, övriga transportmedel
SN35500 28220 Lyft- & godshanteringsindustri
SN35500 30990 Transportmedelsindustri, övrig
SN35500 31011 Kontors- & butiksmöbelindustri
SN35500 33110 Metallreparationsindustri
SN35500 33170 Reparationer, övriga transportmedel
SN36110 29320 Bildelar & -tillbehörsindustri
SN36110 30110 Skeppsvarv
SN36110 30200 Rälsfordonsindustri
SN36110 30300 Flygplansindustri
SN36110 31011 Kontors- & butiksmöbelindustri
SN36110 31021 Köksmöbelindustri
SN36110 31090 Möbelindustri, annan
SN36110 33160 Flygplansreparationer
SN36110 33170 Reparationer, övriga transportmedel
SN36110 95240 Reparation, möbler & heminredning
SN36120 28230 Kontorsmaskinindustri
SN36120 31011 Kontors- & butiksmöbelindustri
SN36120 31012 Butik- & kontorsinredningssnickeri
SN3612010 3101110 Kontorsmöbler, tillverkning
SN36130 31021 Köksmöbelindustri
SN36130 31022 Köksinredningsindustri
SN36130 31090 Möbelindustri, annan
SN36140 31090 Möbelindustri, annan
SN36140 95240 Reparation, möbler & heminredning
SN36150 31030 Madrassindustri
SN36210 32110 Myntindustri
SN36220 32120 Guld-, silver- & smyckesindustri
SN36300 32200 Musikinstrumentindustri
SN36300 33190 Reparationer, övrig utrustning
SN36300 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN36300 95290 Reparationsverkstad, övrig
SN36400 32300 Sportvaruindustri
SN36400 33190 Reparationer, övrig utrustning
SN36400 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN36500 26400 Hemelektronikindustri
SN36500 28990 Specialmaskinindustri, övrig
SN36500 32400 Spel- & leksaksindustri
SN36500 33190 Reparationer, övrig utrustning
SN36500 33200 Industrimaskins-, utrustningsinstallationer
SN36610 32130 Bijouteriindustri
SN36620 32910 Borstbinderi
SN36630 13990 Textilindustri, övrig
SN36630 15120 Lädervaruindustri
SN36630 16292 Trävaruindustri, övrig
SN36630 16293 Kork-, halm-, rottingindustri
SN36630 17290 Pappers- & pappvaruindustri, annan
SN36630 20510 Sprängämnesindustri
SN36630 22190 Gummivaruindustri, annan
SN36630 22230 Byggplastvaruindustri
SN36630 22290 Plastvaruindustri, övrig
SN36630 25999 Metallvaruindustri, övrig
SN36630 28990 Specialmaskinindustri, övrig
SN36630 30920 Cykel- & invalidfordonsindustri
SN36630 32990 Tillverkningsindustri, diverse annan
SN3663010 3299010 Skyltar
SN37100 38311 Skrotning av fordon
SN37100 38312 Elektronikåtervinning
SN37100 38319 Demontering av övrig kasserad utrustning 
SN37100 38320 Återvinning, källsorterat material
SN37200 38311 Skrotning av fordon
SN37200 38312 Elektronikåtervinning
SN37200 38319 Demontering av övrig kasserad utrustning 
SN37200 38320 Återvinning, källsorterat material
SN40110 35110 Elektricitet, generering
SN40120 35120 Elektricitet, överföring
SN40131 35130 Elektricitet, distribution
SN40132 35140 Elektricitet, handel med el
SN40200 35210 Gasframställning
SN40210 35220 Gasförsörjning
SN40220 35230 Gas, handel & distribution
SN40300 35300 Värme-& köldförsörjning
SN4090020 9411137 Svensk Energi
SN4090030 9411140 Svenska Kraftverksföreningen
SN4090040 9411139 Svenska Fjärrvärmeföreningen
SN41001 36001 Grundvattenförsörjning
SN41002 36002 Ytvattenförsörjning
SN45110 43110 Rivningsarbete, hus & byggnader
SN45110 43120 Markarbetesentreprenör
SN4511010 4312010 Bergsprängning
SN45120 43130 Markundersökningsentreprenör
SN45211 41200 Byggentreprenör
SN45212 41200 Byggentreprenör
SN45212 42130 Tunnel- & broanläggare
SN45212 42210 VVS anläggningsentreprenör
SN45212 42220 El- & telekommunikationsentrepenör
SN45212 42990 Anläggningsarbete, övrig
SN45212 43999 Bygg- & anläggningsentreprenör, annan
SN4521210 9411144 Sveriges byggindustrier
SN45221 43911 Byggnadsplåtslageri
SN45229 43912 Takarbetesentreprenör, ej plåt
SN45229 43999 Bygg- & anläggningsentreprenör, annan
SN45230 42110 Väganläggningsentreprenör
SN45230 42120 Järnvägsläggningsentreprenör
SN45230 42990 Anläggningsarbete, övrig
SN4523010 4211010 Väg- & gatuarbeten
SN4523020 4211020 Asfalt, asfaltbeläggning
SN45240 42210 VVS anläggningsentrepenör
SN45240 42910 Vattenbyggnadsentreprenör
SN45240 43999 Bygg- & anläggningsentreprenör, annan
SN45250 39000 Sanering av förorening
SN45250 42210 VVS anläggningsentrepenör
SN45250 43999 Bygg- & anläggningsentreprenör, annan
SN4525020 4399910 Betonghåltagning, -borrning, -sågning
SN4525030 4221010 Brunnsborrning
SN4525040 4399920 Plattsättning
SN4525050 4399930 Byggnadsställningar
SN4525090 4399940 Trädgårdsanläggare
SN45310 43210 Elinstallationsfirma
SN45310 43221 VVS firma
SN45310 43290 Bygginstallationsfirma, annan
SN45310 80200 Säkerhetssystemsföretag
SN45310 9411134 SVEBRA
SN4531005 9411122 Elektriska Installatörsorganisat
SN4531010 9411136 Swelarm
SN4531011   Swesec, allmänna gruppen
SN4531012 9411135 Sweguard
SN4531013 9411124 FLB-gruppen
SN4531014 9411131 Låsmästare, SLR
SN4531015   Swelarm
SN4531016 9411146 Swesec
SN45320 43290 Bygginstallationsfirma, annan
SN45331 43221 Rörfirma
SN4533105 9411148 VVS-Installatörerna
SN4533110 4322110 Oljeeldning
SN45332 43222 Ventilationsfirma
SN45333 43223 Kyl- & frysinstallationsfirma
SN4533310 4322310 Kylinstallationsföretag
SN45339 43229 VVS-firma, övrig
SN45340 43210 Elinstallationsfirma
SN45340 43290 Bygginstallationsfirma, annan
SN45410 43310 Puts-, fasad- & stuckatörsfirma
SN45420 43290 Bygginstallationsfirma, annan
SN45420 43320 Byggnadssnickeri
SN45430 43330 Golv- & väggbeläggningsfirma
SN45441 43341 Måleri
SN4544110 9411133 Målarmästare
SN45442 43342 Glasmästeri
SN45450 43390 Byggstädning
SN45450 43999 Bygg- & anläggningsentreprenör, annan
SN45500 43991 Bygg- & arbetsmaskiner, uthyrning
SN50101 45110 Personbilshandel
SN50101 45191 Lastbils-, buss- & specialbilshandel
SN50102 45110 Personbilshandel
SN5010210 4511010 Bilhandlare, generalagent
SN5010211 4511020 Bilhandlare, auktoriserad
SN50103 45192 Husvagns- & husbilshandel
SN50201 45201 Bilverkstad, ej specialiserad
SN50201 45202 Bilplåt- & billackeringsverkstad
SN50201 52211 Bärgningsföretag
SN50202 45202 Bilplåt- & billackeringsverkstad
SN50203 45203 Bilel- & bilelektronikverkstad
SN50204 45204 Däckserviceverkstad
SN50301 45310 Bildelar & -tillbehör, partihandel
SN50302 45320 Bildelar & -tillbehör, detaljhandel
SN50400 45400 Motorcykelhandel
SN50500 47300 Bensinstation
SN5050010 4730010 Bensinstation OKQ8
SN5050020 4730015 Bensinstation Shell
SN5050030 4730020 Bensinstation Statoil
SN5050040 4730025 Bensinstation Preem
SN5050060 4730030 Bensinstation Hydro
SN5050070 4730035 Bensinstation Uno-X
SN5050080 4730040 Bensinstation Din-X
SN5050090 4730045 Bensinstation Bilisten
SN51110 46110 Agenturhandel jordbruksvaror etc
SN51120 46120 Agenturhandel bränsle, malm mm
SN51130 46130 Agenturhandel virke, byggmaterial
SN51141 46141 Agenturhandel maskiner etc
SN51142 46142 Agenturhandel kontorsutrustning mm
SN51150 46150 Agenturhandel möbler, hushållsvaror 
SN51160 46160 Agenturhandel textilier, läder mm
SN51170 46170 Agenturhandel livsmedel, dryck,tobak
SN51180 46180 Agenturhandel annat specialsortiment
SN51190 46190 Agenturhandel blandat sortiment
SN51210 46210 Spannmål, utsäde, råtobak, djurfoder, partihandel
SN51220 46220 Blommor & växter, partihandel
SN51230 46230 Levande djur, partihandel
SN51240 46240 Hudar, skinn & läder, partihandel
SN51250 46210 Spannmål, utsäde, råtobak, djurfoder, partihandel
SN5130010 9411121 DLF:s medlemsföretag
SN51310 46310 Frukt, grönsaker & potatis, partihandel
SN51320 46320 Kött & köttvaror, partihandel
SN51330 46330 Mejeriprodukter & ägg, partihandel
SN51340 11010 Spritdryckesindustri
SN51340 11020 Vinindustri
SN51340 46340 Drycker, partihandel
SN5134010 4634010 Vin-, sprit- & ölimportör
SN51350 46350 Tobaksvaror, partihandel
SN51360 46360 Socker, choklad, sockerkonfektyr, partihandel
SN51370 46370 Kaffe, te, kakao, kryddor, partihandel
SN51380 46310 Frukt, grönsaker & potatis, partihandel
SN51380 46380 Andra livsmedel, partihandel
SN5138010 4638010 Hälsokost, naturläkem., partihandel & tillverkning
SN51390 46390 Livsmedel, drycker & tobak, partihandel
SN51410 46410 Textilier, partihandel
SN51420 46420 Kläder & skor, partihandel
SN51431 46431 Hushållsmaskiner & -apparater partihandel
SN51432 46432 Radio- & TV-apparater, partihandel
SN51433 46433 Grammofonskivor, kassetter, CD, partihandel
SN51433 46521 Elektronikkomponenter, partihandel
SN51434 46434 El- & belysningsartiklar, partihandel
SN51434 46470 Möbler, mattor & belysningsartiklar, partihandel
SN51440 46440 Glas, porslin, tapeter mm, partihandel
SN51440 46499 Övriga hushållsvaror, partihandel
SN51440 46731 Byggvaror & byggmaterial, partihandel
SN51450 46450 Parfym & kosmetika, partihandel
SN51460 46460 Medicinsk utr & apoteksvaror, partihandel
SN5146010 9411141 Svenska Sjukvårdsleverantörer
SN5146020 4646010 Läkemedel, farmaceutiska
SN51471 46470 Möbler, mattor & belysningsartiklar, partihandel
SN51472 46491 Sport- & fritidsartiklar, partihandel
SN51473 46492 Kontorsmaterial, partihandel
SN5147315 4741080 Canon butik
SN51479 46435 Fotografiska & optiska artiklar, partihandel
SN51479 46470 Möbler, mattor & belysningsartiklar, partihandel
SN51479 46480 Ur & guldsmedsartiklar, partihandel
SN51479 46499 Övriga hushållsvaror, partihandel
SN51479 46510 Datorer, -utrustning & program, partihandel
SN51479 46731 Byggvaror & byggmaterial, partihandel
SN51510 46710 Bränslen & smörjmedel, partihandel
SN5151010 4612010 Bensinbolag
SN51520 46720 Metaller & metallmalmer, partihandel
SN51530 46731 Byggvaror & byggmaterial, partihandel
SN51530 46732 Sanitetsgods, partihandel
SN51530 46742 Rör & VVS-varor, partihandel
SN5153010 4673110 Trävaror, grossister & agenturer
SN5153020 4673120 Hus
SN5153022 4669910 Dörrar, portar
SN5153030 4673130 Golvbeläggningar, partihandel & tillverkning
SN5153040 4669920 Elektrisk installation & ledningsmaterial
SN5153041 9411145 Sveriges Elgrossisters Förening
SN5153050 4673140 Stängsel & stängselnät
SN5153060 4673150 Lager-, förrådsinredningar
SN5153070 9411143 Sveriges Bygg- & Järnhandlareförbund
SN51541 46741 Järnhandelsvaror, partihandel
SN5154110 4674110 Trädgårdsmaskiner & trädgårdsredskap
SN51542 46742 Rör & VVS-varor, partihandel
SN5154210   Rör,rördelar,sanitetsgods, partihandel & tillverkning
SN5154220 4674210 Värmepumpar & värmeväxlar
SN5154230 4647220 Ventilation & luftbehandling
SN5150 46750 Kemiska produkter partihandel
SN5150 46769 Insatsvaror, övriga, partihandel
SN51561 46761 Industriförnödenheter partihandel
SN5156110 4676110 Arbetarskyddsmaterial
SN51562 46762 Emballage, partihandel
SN51569 46769 Insatsvaror, övriga, partihandel
SN5156910 4676910 Pappersbruk, -grossister
SN51571 46771 Fordonshandel, uttjänta fordon, partihandel
SN51572 46772 Metallskrot & metallavfall, partihandel
SN51573 46773 Avfalls-, skrothandel ej metall partihandel
SN51810 46620 Verktygsmaskiner, partihandel
SN51820 46630 Anläggningsmaskiner, gruv- & bygg, partihandel
SN51830 46640 Stickmaskiner, sy- & textil partihandel
SN51840 46510 Datorer, -utrustning & program, partihandel
SN5184010 4651010 Konferensutrustning
SN51851 46660 Kontorsmaskiner & -utrustning partihandel
SN51852 46650 Kontorsmöbler, partihandel
SN5185210 4655010 Kontorsinredning
SN51860 46521 Elektronikkomponenter, partihandel
SN51871 46691 Mät- & precisionsinstrument partihandel
SN51872 46692 Materialhanteringsutrustning partihandel
SN51873 46522 Teleprodukter, partihandel
SN51879 46699 Maskinhandel, övrigt partihandel
SN5187910 4669930 Truckar
SN5187920 4669940 Kyl- & frysanläggningar
SN5187930 4669950 Restaurang- & storköksutrustning
SN51880 46610 Jordbruksmaskiner & verktyg, partihandel
SN51900 46900 partihandel, övrigt
SN52111 47111 Stormarknader
SN5211110 4719110 Köpcentrum
SN5211111 4711110 Storbutik
SN5211112 4719120 Shoppingcenter /-galleria
SN52112 47112 Livsmedelsbutiker
SN5211210 4711210 ICA-handlare
SN5211215 4711220 VI-butik
SN5211220 4711230 Konsumbutik
SN5211225 4711240 Hemköp-butik
SN5211250 4711250 Supermarket
SN5211260 4711260 Jour-, när- & servicebutik
SN52121 47191 Varuhus
SN52129 47199 Detaljhandel, övrig, brett sortiment
SN52210 47210 Frukt- & grönsaksaffär
SN52220 47220 Kött- & charkuteriaffär
SN52230 47230 Fiskaffär
SN52241 47241 Konditori
SN52242 47242 Konfektyrbutik
SN52250 47250 Drycker, butikshandel
SN52260 47260 Tobaksaffär
SN5226010 4726080 Pressbyrå butik
SN52271 47291 Hälsokostbutik
SN52279 47210 Frukt- & grönsaksaffär
SN52279 47299 Specialbutik övrig, livsmedel
SN5227910 4724110 Färdiglagad mat & smörgåsaffär
SN52310 47730 Apotek
SN52320 47740 Sjukvårdsbutik
SN52330 47750 Parfymaffär
SN5233010 4775080 Existbutik
SN52410 47510 Garn-, tyg- & sybehörsaffär
SN52421 47711 Klädaffärer
SN5242110 4771110 Boutiquer
SN5242120 4771120 Jeansaffärer
SN5242130 4771130 Arbetskläder
SN5242140 4771140 Skinnkläder
SN5242150 4771180 JC butik
SN52422 47712 Herrekipering
SN52423 47713 Damekipering
SN5242310 4771380 Almia damkläder
SN5242320 4771381 Gina Tricot butik
SN52424 47714 Barnekipering
SN52425 47715 Pälsaffär
SN52431 47721 Skoaffär
SN5243110 4772180 Bianco Footwear
SN52432 47722 Väskaffär
SN52441 47591 Möbel- & mattaffär
SN52442 47532 Hemtextilbutik
SN5244210 4753280 Hemtexbutik
SN52443 47593 Bosättningsaffär
SN5244310 4759310 Presentaffär
SN5244311 4759380 Cerverabutik
SN52444 47594 Elaffär
SN52451 47540 Vitvaru- & hushållsmaskinsbutik
SN5245110 4754080 Electrolux Home butik
SN52452 47430 Radio- & TV-affär
SN5245210 4743010 Antenner & antennservice
SN5245211 4743080 Euronicsbutik
SN5245212 4743081 Elgigantenbutik
SN5245220 4743020 Ljudanläggningar
SN5245221 4743030 Bilradio & bilstereo
SN52453 47630 Skiv- & videobutik
SN52454 47595 Musikaffär
SN52461 47521 Byggvaruhandel
SN52461 47522 Järn-, & VVS-varuhandel
SN5246110 4752110 Kakel
SN5246111 4752220 Persienner
SN5246111 4751010 Markiser
SN5246112 4752280 Järnia Butik
SN5246120 4752210 Badrumsinredningar
SN5246121 4752112 Köksinredningar, -renoveringar
SN5246130 4752111 Trävaror
SN52462 47523 Färghandel
SN5246210 4752380 Flügger butik
SN5246212 4752381 Coloramabutik
SN52471 47610 Bokhandel
SN52471 47622 Kontors- & pappershandel
SN52471 47789 Specialiserad butikshandel, övrig
SN5247110 4761010 Bokhandel, förening
SN5247111 4761080 Bokiabutik
SN5247112 4762280 Gallerixbutik
SN5247120 4762210 Kontorsmaterial
SN52472 47621 Tidningshandel
SN52481 47781 Optiker
SN5248110 4778110 Optiker, legitimerad
SN5248111 4778180 Specsavers Blic butik
SN5248112 4778181 Synsambutik
SN52482 47782 Fotoaffärer
SN52483 47771 Urmakare
SN5248310 4777180 Stjärnurmakaren
SN52484 47772 Guldsmedsaffärer
SN5248410 4777280 Guldfynd butik
SN52485 47641 Sportaffär
SN52485 47642 Cykelaffär
SN5248510 4764110 Vapenhandlare
SN5248520 4764180 GolfStore butik
SN5248530 4764120 Hästsportutrustning
SN52486 47410 Data- & tv-spelsbutik
SN52486 47650 Leksaksaffär
SN52487 47761 Blomster- & trädgårdsvaruhandel
SN5248710 4776180 Interflorabutik
SN5248720 4776181 Interflora, blommogramombud
SN5248730 4776182 Euroflorist, blommogramombud
SN5248731 4776183 Blomsterlandet
SN52488 47762 Zooaffär
SN52491 47783 Konsthandel & galleri
SN52492 47784 Mynt- & frimärksaffär
SN52493 47410 Data- & tv-spelsbutik
SN5249310 4741020 Datorer, persondatorer
SN52494 47420 Telebutik
SN52495 47531 Tapethandel
SN5249510 4753110 Golvbeläggningar
SN52496 47643 Båthandel
SN5249610 4764310 Båtmotorer
SN52497 47592 Kontorsmöbler
SN52499 47789 Specialiserad butikshandel, övrig
SN5249920 4778910 Barnartiklar, -utrustning
SN52501 47791 Antikvariat & antikvitetsaffärer
SN52509 47792 Second Handaffär
SN52611 47911 Postorder- & internethandel, brett sortiment
SN52612 47912 Postorder- & internethandel, konfektionsvaror
SN52613 47915 Postorder- & internethandel, sport & fritidsartiklar
SN52614 47913 Postorder- & internethandel, böcker & mediavaror
SN52615 47916 Postorder- & internethandel, bosättningsvaror
SN52616 47914 Postorder- & internethandel, datorer & elektronisk utrustning
SN52616 47919 Postorder- & internethandel, övriga varor
SN52617 47911 Postorder- & internethandel, brett sortiment
SN52618 47913 Postorder- & internethandel, böcker & mediavaror
SN52618 47914 Postorder- & internethandel, datorer & elektronisk utrustning
SN52619 47912 Postorder- & internethandel, konfektionsvaror
SN52619 47914 Postorder- & internethandel, datorer & elektronisk utrustning
SN52619 47915 Postorder- & internethandel, sport & fritidsartiklar
SN52619 47916 Postorder- & internethandel, bosättningsvaror
SN52619 47919 Postorder- & internethandel, övriga varor
SN52621 47810 Torg- & marknadshandel, livsmedel
SN52629 47820 Torg- & marknadshandel, kläder & skor
SN52629 47890 Torg- & marknadshandel, övriga varor
SN52631 47793 Provisionshandel
SN52631 47917 Auktioner via internet
SN52631 47991 Provisionshandel via internet
SN52631 47994 Auktioner
SN52632 47992 Ambulerande handel med livsmedel
SN5263210 4799280 Hemglass
SN52633 47993 Ambulerande handel, övriga varor
SN52639 47999 Detaljhandel, övrig ej i butik
SN52710 95230 Reparation, skor & lädervaror
SN52720 95210 Reparation, hemelektronik
SN52720 95220 Reparation, hushålls- & trädgårdsartiklar
SN52730 95250 Reparation, ur- & guldsmedsvaror
SN52740 13300 Textilberedningsindustri
SN52740 43290 Bygginstallationsfirma, annan
SN52740 95120 Reparation, kommunikationsutrustning
SN52740 95230 Reparation, skor & lädervaror
SN52740 95290 Reparationsverkstad, övrig
SN52740 96090 Serviceverksamhet, Övrig
SN55101 55101 Hotell med restaurang
5510110 5510110 First Hotel
SN55102 55102 Konferensanläggningar, drift
SN5510210 5510210 Konferenshotell
SN55103 55103 Hotell utan restaurang
SN55103 55202 Stugby
SN55210 55201 Vandrarhem
SN55220 55300 Campingplats
SN55230 55202 Stugby
SN55230 55300 Campingplats
SN55230 55900 Logiverksamhet, övrig
SN55300 56100 Restaurang
SN5530010 5610010 Restaurang, fullständiga rättigheter
SN5530011 5610015 Restaurang, vin- & starkölsrättighet
SN5530012 5610020 Restaurang, endast starkölsrättighet
SN5530013 5610025 Restaurang, slutna sällskap
SN5530014 5610030 Kafé
SN5530015 5610035 Hamburgerrestaurang
SN5530016 5610040 Pizzeria
SN5530017 5610045 Kiosk, gatukök
SN5530018 5610050 Skärgårdskrog
SN5530021 5610080 McDonald´s
SN5530022 5610081 Burger King
SN5530023 5610082 Graffiti Café
SN55400 56300 Barer & pubar
SN55510 56291 Personalmatsal
SN55521 56294 Cateringföretag för transportsektorn
SN55522 56292 Centralkök för sjukhus
SN55523 56293 Centralkök för skolor, omsorg mm
SN55529 56210 Catering
SN55529 56299 Catering, övrig
SN60100 49100 Järnvägsbolag, passageratrafik
SN60100 49200 Järnvägsbolag, godstransport
SN60100 52219 Serviceföretag till landtransporter
SN60211 49319 Kollektivtrafikföretag
SN60211 49390 Passagerartrafik, övrig
SN60212 49311 Linjetrafik
SN60212 49390 Passagerartrafik, övrig
SN6021210 4931110 Busstrafikföretag
SN60220 49320 Taxiföretag
SN60230 49390 Passagerartrafik, övrig
SN60240 49410 Åkeri
SN60240 49420 Flyttransportföretag
SN60300 49500 Rörtransportföretag
SN61101 50101 Linjetrafik, havs & kust, passagerare
SN61101 50201 Linjetrafik hav & kust, gods 
SN61102 50101 Linjetrafik, havs & kust, passagerare
SN61102 50102 Rederi hav & kust, passagerare
SN61102 50201 Linjetrafik hav & kust, gods 
SN61102 50202 Rederi hav & kust, gods
SN61200 50301 Linjetrafik inre vattenvägar, passagerare
SN61200 50302 Rederi inre vattenvägar, passagerare
SN61200 50401 Linjetrafik inre vattenvägar, gods
SN61200 50402 Rederi inre vattenvägar, gods
SN62100 51101 Linjeflyg, passagerare
SN62100 51211 Linjeflyg, gods
SN62200 51102 Charterflyg, passagerare
SN62200 51212 Charterflyg, gods
SN62300 51220 Rymdfartsbolag
SN62300 52230 Serviceföretag till fllygtransport
SN62300 72190 Teknisk- & naturveteskaplig forskning
SN63110 52241 Godsterminal hamn
SN63110 52249 Godsteminal, övrig
SN63120 52100 Central varulager & magasin
SN63210 52219 Serviceföretag till landtransporter
SN63220 52220 Hamn- & serviceföretag till sjötransport
SN63220 52241 Godsterminal hamn
SN63220 85324 Yrkesförarutbildning
SN6322010 5222020 Skeppsfurnerare
SN6322020 5222010 Hamnar
SN63220 52230 Serviceföretag till fllygtransport
SN63220 52290 Serviceföretag till övrig transport
SN63230 85324 Yrkesförarutbildning
SN63301 79120 Researrangör
SN6330110 7912010 Bussresearrangör, bussuthyrning
SN63302 79110 Resebyrå
SN6330210 7912020 Resebyrå, medlem i SRF
SN63303 79900 Turistservice
SN63400 52290 Serviceföretag till övrig transport
SN63400 74900 Konsultverksamhet, övrig
SN64110 53100 Postbefodran
SN64110 82190 Kopiering & dokumentsammanställningsverksamhet
SN6411021 5310010 Postterminal
SN64120 53201 Postbefodran, övrig
SN64120 53202 Budbils-, kurir- & andra postföretag
SN64120 53203 Tidningsdistribution
SN64120 82190 Kopiering & dokumentsammanställningsverksamhet
SN6412010 5320280 Jetpak
SN6412030 5320110 Postbefodran, partners
SN64201 61100 Trådbunden telekommunikation
SN64201 61200 Trådlös telekommunikation
SN64201 61300 Telekommunikation via satellit
SN64201 61900 Telekommunikation, övrig
SN64202 61100 Trådbunden telekommunikation
SN64202 61200 Trådlös telekommunikation
SN64202 61300 Telekommunikation via satellit
SN64203 61100 Trådbunden telekommunikation
SN65110 64110 Riksbanken
SN65120 64190 Annan monetär finansförmedling
SN6512010 6419010 Affärsbank
SN6512011 6419015 Swedbank
SN6512012 6419020 Sparbank
SN6512020 6419025 Svenska Handelsbanken
SN6512022 6419030 Kaupthing Bank
SN6512024 6419035 Skandinaviska Enskilda Banken
SN6512026 6419040 Nordea
SN6512028 6419045 Östgöta Enskilda Bank
SN6512030 6419050 Utländsk bank i Sverige
SN6512035 6419055 Bank, övrig
SN65210 64910 Finansiella leasingbolag
SN65220 64920 Finansbolag, andra
SN65220 64999 Finansförmedling, övrig
SN6522010 6492010 Almi Företagspartner
SN65231 64201 Holdingverksamhet i finansiella koncerner
SN65231 64991 Investmentbolag
SN65231 64992 Värdepappersförvaltning , egen förvaltning
SN65232 64301 Investeringsfonder
SN65232 64309 Andra fonder & liknande finansiella enheter
SN65232 64993 Värdepappersförvaltning , sluten förvaltning
SN65232 64999 Finansförmedling, övrig
SN66011 65111 Fondförsäkringsbolag
SN66011 65200 Återförsäkring
SN66012 65119 Livförsäkringsbolag, övrigt
SN66012 65200 Återförsäkring
SN66020 65200 Återförsäkring
SN66020 65300 Pensionsfonder
SN66030 65120 Skadeförsäkringsbolag
SN66030 65200 Återförsäkring
SN6690010 6512010 Försäkringsbolag
SN67110 66110 Fondbörsverksamhet
SN67120 66120 Värdepappersmäklare
SN67120 66190 Serviceföretag till värdepappershandel
SN67120 66301 Investeringsfondsförvaltning
SN67120 66309 Fondförvaltning, övrig
SN67130 66120 Värdepappersmäklare
SN67130 66190 Serviceföretag till finansförmedling
SN67201 66220 Försäkringsmäklare
SN67202 66210 Risk- & skadebedömning
SN67202 66290 Serviceföretag till Försäkrings & pensionsverksamhet
SN70110 41100 Byggprojektering
SN70120 68100 Fastighetshandel
SN70201 68201 Fastighetsbolag, bostäder
SN7020110 6820120 Allmännyttiga bostadsföretag
SN7020111 6820110 Bostadsföretag
SN70202 68202 Fastighetsbolag, industrilokaler
SN70203 68203 Fastighetsbolag, andra lokaler
SN70204 68204 Bostadsrättsförening
SN70209 68209 Fastighetsbolag, övrigt
SN70310 68310 Fastighetsmäklare
SN7031010 6831080 Svensk Fastighetsförmedling
SN7031011 6831081 HusmanHagberg
SN70321 68320 Fastighetsförvaltning, övrig
SN7032110 6820410 Riksbyggen
SN7032120 6820420 HSB-förening
SN70329 68320 Fastighetsförvaltning, övrig
SN70329 81100 Fastighetsservice
SN71100 77110 Biluthyrare
SN71210 77120 Uthyrare av andra landtransportmedel
SN71210 77320 Bygg- & anläggningsmaskinsuthyrare
SN71210 77390 Uthyrare av övriga maskiner & utrustning
SN71220 77340 Fartygsuthyrare
SN71230 77350 Flygplansuthyrare
SN71310 77310 Jordbruksmaskinsuthyrare
SN71320 77320 Bygg- & anläggningsmaskinsuthyrare
SN71320 77390 Uthyrare av övriga maskiner & utrustning
SN71330 77330 Kontorsutrustning & -maskinuthyrare
SN7133010 7733010 Uthyrning av datorer & kringutrustn
SN71340 77290 Uthyrare av varor för personligt bruk
SN71340 77390 Uthyrare av övriga maskiner & utrustning
SN71401 77220 Uthyrare av videokassetter & dvd-skivor
SN71402 77210 Uthyrare av fritids- & sportutrustning
SN71402 77220 Uthyrare av videokassetter & dvd-skivor
SN71402 77290 Uthyrare av varor för personligt bruk
SN71402 77350 Flygplansuthyrare
SN71402 77390 Uthyrare av övriga maskiner & utrustning
SN7140210 7721010 Båtuthyrning
SN7140211 7729080 Rent a Tent
SN72100 62020 Datakonsultföretag
SN72210 58210 Dataspelsutgivning
SN72210 58290 Programvaror, utgivning
SN72210 62010 Dataprogrammeringsföretag
SN72220 62010 Dataprogrammeringsföretag
SN72220 62020 Datakonsultföretag
SN72220 62090 Andra IT- & datatjänster
SN7222020 6202010 IT-konsult
SN72300 62030 Datordrifttjänster
SN72300 63110 Databehandling, hosting
SN7230010   Datakommunikation
SN7230011   Wireless Company
SN7230012   W. Company, service-, utv.verktyg
SN7230013   W. Company, underhåll
SN7230014   W. Company, information
SN7230015   W. Company, kommunikation
SN7230016   W. Company, transaktionshantering
SN72400 58190 Förlagsverksamhet, annan
SN72400 62010 Dataprogrammeringsföretag
SN72400 63110 Databehandling, hosting
SN72400 63120 Webportaler
SN72500 33120 Maskinreparationsindustri
SN72500 95110 Reparation, datorutrustning
SN72500 95120 Reparation, kommunikationsutrustning
SN72600 62020 Datakonsultföretag
SN72600 62090 Andra IT- & datatjänster
SN7260010 6202020 Datasäkerhet
SN7260020 6201010 Internet, Intranet
SN7260040 6201020 Webdesign, webbyrå
SN7260060 6209010 Datainstallation
SN73101 72190 Teknisk- & naturveteskaplig forskning
SN73102 72110 Bioteknisk forskning
SN73102 72190 Teknisk- & naturveteskaplig forskning
SN73103 72190 Teknisk- & naturveteskaplig forskning
SN73104 72190 Teknisk- & naturveteskaplig forskning
SN73105 72190 Teknisk- & naturveteskaplig forskning
SN7310510 7211010 Bioteknik
SN73201 72200 Samhällsvetenskaplig- & humanistisk forskning
SN73202 72200 Samhällsvetenskaplig- & humanistisk forskning
SN73203 72200 Samhällsvetenskaplig- & humanistisk forskning
SN74111 69101 Advokatbyrå
SN74111 69102 Juridisk byrå
SN7411110 6910110 Advokatbyrå, Advokatsamfundet
SN74112 69103 Patentbyrå
SN74120 69201 Redovisning- & bokföringsbyrå
SN74120 69202 Revisionsbyrå
SN74120 69203 Skatterådgivningsbyrå
SN74130 73200 Marknads- & opinionsundersökningsbyrå
SN74140 02409 Serviceföretag till skogsbruk
SN74140 70100 Administrativ företagsverksamhet
SN74140 70210 PR & kommunikationsverksamhet
SN74140 70220 Organisations- & informationskonsult
SN74140 74900 Konsultverksamhet, övrig
SN74140 85600 Utbildningsserviceföretag
SN7414010 7021010 Information - Public relations
SN74150 64202 Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
SN74150 70100 Administrativ företagsverksamhet
SN74201 71110 Arkitektkontor
SN74202 09100 Service till råpetroleum- & naturgasindustri
SN74202 09900 Service till övrig utvinning
SN74202 71121 Bygg & anläggningstekniska konsulter
SN74202 71122 Industritekniska konsulter
SN74202 71123 Eltekniska konsulter
SN74202 71124 Energi-, miljö- & VVS-tekniska konsulter
SN74202 71129 Teknisk konsultverksamhet, övrig
SN74202 74101 Industri-& produktdesigner
SN74202 74900 Konsultverksamhet, övrig
SN7420110 9411142 Sveriges arkitekter
SN7420111 7111010 Landskapsarkitektkontor
SN7420210 7111020 Byggnadsteknik, samhällsplanering
SN7420214 7112210 Elektroteknik
SN7420216 7112910 Geologi, geoteknik
SN7420218 7112440 Energiteknik
SN7420220 7112110 Maskinteknik, mekaniska konstruktion
SN7420222 7112410 VVS-teknik
SN7420224 7112420 Akustik
SN7420226 7112140 Kommunikations-, trafikteknik
SN7420228 7112120 Processteknik
SN7420230 7112130 Transportteknik
SN7420232 7112430 Vatten, luft, miljövård
SN7420250 7112450 Miljöteknik
SN74300 71200 Tekniskt provnings & analysföretag
SN7430010 7120010 Bilprovningsanstalt
SN7440010 7311110 Sveriges viktigaste reklamköpande företag
SN74401 73111 Reklambyråverksamhet
SN7440105 7311120 Annonsbyrå
SN7440110 7311130 Reklambyrå
SN74402 73120 Annonsförmedlingsbyrå
SN74403 73112 Direktreklamföretag
SN7440310 7311210 Presentreklam
SN7440311 7311280 SDR Distributör
SN74409 73119 Reklam- & marknadsföringsföretag, övrigt
SN7440910 7311910 Reklamateljé, copywriter
SN7440911 7311920 Monterbyggare
SN7440912 7311930 Dekoratör
SN7440913 7311940 Utomhusreklam
SN74501 78100 Arbetsförmedling & rekrytering
SN74502 78200 Personal, uthyrning
SN7450201 7820010 Bemanningsföretag
SN7450210 7820015 Bemanningsföretag, chefsuthyrning
SN7450211 7820020 Bemanningsföretag, adm. personal
SN7450212 7820025 Bemanningsföretag, kontorspersonal
SN7450213 7820030 Bemanningsföretag, sjukvårdspersonal
SN7450214 7820035 Bemanningsföretag, butiks-, mässpersonal
SN7450215 7820040 Bemanningsföretag, hotell, restaurang
SN7450216 7820045 Bemanningsföretag, industripersonal
SN7450217 7820050 Bemanningsföretag, IT-personal
SN7450218 7820055 Bemanningsföretag, lokalvård
SN7450219 7820060 Bemanningsföretag, skolpersonal
SN7450220 7820065 Bemanningsföretag, logistik
  78300 Personaladministrationsföretag, övrig
SN74600 74900 Konsultverksamhet, övrig
SN74600 80100 Säkerhetsföretag
SN74600 80200 Säkerhetssystemsföretag
SN74600 80300 Detektivföretag
SN74701 43390 Byggstädning
SN74701 81210 Städbolag, lokalvård
SN74701 81221 Städbolag, byggnadssanering
SN74701 81290 Städbolag, övrig
SN74701 96011 Industri- & institutionstvätteri
SN74701 96012 Tvättinrättning
SN74702 81221 Städbolag, byggnadssanering
SN74702 81290 Städbolag, övrig
SN7470210 8122110 Oljesanering & tankrengöring
SN7470211 8129080 Anticimex
SN74703 81222 Skorstensfejare
SN74811 74201 Porträttfotoateljé
SN74812 74202 Reklamfotoateljé
SN74813 74203 Press- & övrig fotograf
SN74814 74204 Fotolaboratorie
SN74820 82920 Förpackningsverksamhet
SN7484410 5510120 Konferensarrangör
SN74850 74300 Översättning & tolkningstjänster
SN74850 82110 Kontorsservice
SN74850 82190 Kopiering & dokumentsammanställningsverksamhet
SN74860 82200 Callcenter
SN74860 82990 Företagstjänster, övriga
SN74871 74102 Grafisk formgivning & service
SN74872 74101 Industri-& produktdesigner
SN74872 74103 Inredningsarkitektkontor
SN74872 82990 Företagstjänster, övriga
SN7487210 74103 Inredningsarkitektkontor
SN7487220 7410110 Designer, designbyrå
SN74873 82910 Inkasso- & kreditkontrollbyråer
SN74874 82300 Mäss- & kongressarrangörer
SN74879 47991 Provisionshandel via internet
SN74879 58110 Bokförlag
SN74879 58120 Katalogförlag
SN74879 58210 Dataspelsutgivning
SN74879 58290 Programvaror, utgivning
SN74879 59130 Film-, TV- & videodistribution
SN74879 59200 Grammofonbolag
SN74879 63990 Informationstjänster, övriga
SN74879 70220 Organisations- & informationskonsult
SN74879 74900 Konsultverksamhet, övrig
SN74879 77400 Uthyrning av övriga varor, tjänster
SN74879 79900 Turistservice
SN74879 82990 Företagstjänster, övriga
SN74879 90020 Serviceföretag till artistisk verksamhet
SN74879 90030 Konstnärlig verksamhet
SN74879 96040 Massage, hälsobad & solarier
SN74879 96090 Serviceverksamhet, Övrig
SN7487910 7810010 Artister & artistförmedling
SN75111 84111 Stats- & kommunledning
SN75112 84112 Inspekt kontroll tillståndsgiv mynd
SN75113 84113 Skatteförvaltning & indrivning
SN75114 84114 Informationsverk
SN75121 84121 Administration grund-& gymnasieskola
SN75122 84122 Administration högskola, universitet & forskning
SN75123 84123 Administration hälso- & sjukvård
SN75124 84124 Administration social verksamhet
SN75125 84125 Administration kultur, miljö, boende
SN75131 84131 Administration infrastrukturprogram
SN75132 84132 Admin jord- & skogsbruk, fiske
SN75133 84133 Administration arbetsmarknadsprogram
SN75134 84139 Administration av andra näringslivsprogram
SN75140 84115 Stödmyndighet till offentlig förvaltning
SN75211 84210 Utrikesförvaltning
SN75212 84210 Utrikesförvaltning
SN75221 84221 Militära försvaret
SN75222 84221 Militära försvaret
SN75223 84221 Militära försvaret
SN75224 84221 Militära försvaret
SN75225 84221 Militära försvaret
SN75225 84222 Totalförsvarets verksamhet
SN75226 84223 Civil försvaret, frilligförsvar
SN75231 84231 Åklagarväsendet
SN75232 84232 Domstolsväsendet
SN75233 84233 Kriminalvården
SN75240 84240 Polisväsendet
SN75250 84250 Brand- & räddningsverksamhet
SN75300 84300 Försäkringskassa
SN7530010 8430010 Arbetslöshetskassor
SN80101 85100 Förskola, Daghemsverksamhet
SN8010110 8510010 Förskola, kommunal
SN8010120 8510020 Förskola, privat
SN80102 85201 Grundskoleutbildning & förskoleklass
SN8010202 8520110 Friskola, grundskolenivå
SN8010210 8520160 Grundskola högstadiet
SN8010220 8520161 Grundskola mellanstadiet
SN8010230 8520162 Grundskola lågstadiet
SN8010240 8520120 Specialskola
SN8010290   Finns ingen Källa att uppdatera från
SN80103 85202 Grundsärskola
SN8010310 85202 Grundsärskola
SN8010320   Fristående särskola Ta sbort Tas ut på jur form
SN8020010 8532110 Gymnasieskola
SN8020020 8532120 Friskola på gymnasienivå
SN80210 85311 Gymnasieskola studieförberedande utb
SN8021010 8531110 Naturvetenskapligt program
SN8021020 8531120 Samhällsvetenskapligt program
SN8021030 8531130 Individuellt program
SN8021040 8531140 Teknikprogram
SN8022110 8532160 Barn- & fritidsprogram
SN8022112 8532161 Byggprogram
SN8022114 8532162 Elprogram
SN8022116 8532163 Energiprogram
SN80221 85321 Gymnasial yrkesutbildning
SN80222 85322 Gymnasiesärskola
SN8022118 8532164 Estetiskt program
SN8022120 8532165 Fordonsprogram
SN8022122 8532166 Handelsprogram
SN8022124 8532167 Hantverksprogram
SN8022126 8532168 Hotell- & restaurangprogram
SN8022128 8532169 Industriprogram
SN8022129 8532174 Idrotttsprogram
SN8022130 8532170 Livsmedelsprogram
SN8022132 8532171 Medieprogram
SN8022134 8532172 Naturbruksprogram
SN8022136 8532173 Omvårdnadsprogram
SN80221 8532175 Övriga utbildningsprogram
SN8022138 8532176 Specialprogram
SN8022170 8532130 Frisörskola
SN80223 85323 Gymnasial utbildning, annan
SN80301 85420 Högskoleutbildning
SN8030101 8412210 Högskola & universitet
SN8030102 8412220 Fakultet vid universitet
SN8030103 8412240 Yrkeshögskola
SN8030104 8412230 Institution, högskola / universitet
SN8030110 8542010 Högskoleutbildning, tekniska yrken
SN8030120 8542020 Högskoleutbildning administrativa-, ekonomiska-, sociala yrken
SN8030130 8542030 Högskoleutbildning, undervisningsyrken
SN8030140 8542040 Högskoleutbildning, vårdyrken
SN8030141 8412250 Vårdhögskola
SN8030150 8542050 Högskoleutbildning kultur- & infoyrken
SN80309 85410 Eftergymnasial utbildning
SN80410 85324 Yrkesförarutbildning
SN80410 85530 Trafikskola
SN80421 85312 Kommunal vuxenutbildning
SN80422 85591 Arbetsmarknadsutbildning
SN80423 85592 Folkhögskola
SN80424 85593 Studieförbund
SN8042410 8559310 ABF
SN8042420 8559320 Sensus
SN8042430 8559330 Medborgarskolan
SN8042440 8559340 Vuxenskolan
SN80425 85594 Personalutbildningsföretag
SN8042510 8559410 Datautbildning
SN8042520 8559430 Datortek
SN80426 85521 Kommunal kulturskola
SN80427 85600 Utbildningsserviceföretag
SN80429 85324 Yrkesförarutbildning
SN80429 85522 Kulturutbildning, annan
SN80429 85599 Utbildning, övrig
SN8042910 8559420 Språkutbildning
SN8042920 8552210 Danslektioner
SN85111 86101 Primärvård, sluten
SN8511110 8610210 Sjukhus
SN8511112 8610110 Sjukhem
SN85112 86102 Somatisk vård, sjukhus
SN85112 86221 Specialistsjukvård, sjukhus
SN85112 86222 Specialistsjukvård, ej på sjukhus
SN85112 87100 Boende med sköterskevård
SN85112 87202 Vårdboende för barn & ungdomar
SN85112 87203 Vårdboende för vuxna
SN85113 86103 Psykiatrisk vård, sjukhus
SN85113 86221 Specialistsjukvård, sjukhus
SN85113 86222 Specialistsjukvård, ej på sjukhus
SN85113 87201 Serviceboende för personer med psykiska funktionshinder
SN85121 86221 Specialistsjukvård, sjukhus
SN85122 86211 Primärvård med läkare
SN85122 86212 Öppen hälso- & sjukvård, ej primärvård
SN85122 86222 Specialistsjukvård, ej på sjukhus
SN8512210 8690520 Sjukgymnastmottagning
SN8512212 8690510 Kiropraktormottagning
SN8512214 8690910 Psykologmottagning
SN8512215 8690530 Naprapatmottagning
SN8512216 8621110 Vårdcentral
SN8512217 8621120 Läkarhus
SN8512220 8621210 Företagshälsovård
SN85130 86230 Tandläkarmottagning
SN8513005 8623020 Tandläkare, privatpraktiserande
SN8513010 8623010 Folktandvård
SN85141 86901 Laboratorieverksamhet, medicinsk
SN85142 86902 Ambulanstransporter & sjukvård
SN85143 87100 Boende med sköterskevård
SN85143 87202 Vårdboende för barn & ungdomar
SN85143 87203 Vårdboende för vuxna
SN85144 86903 Primärvård, ej läkare
SN85144 86904 Tandhygenister
SN85144 86905 Fysioterapeutisk vård
SN85144 86909 Öppen hälso- & sjukvård, ej läkare 
SN8514232 8690210 Ambulanstransport
SN8514310 8710010 Hälsohem
SN8514410 8690310 Mödravårdcentral
SN8514420 8690320 Barnavårdcentral
SN85200 75000 Veterinärer
SN85311 87301 Servicehus, gruppboende,ålderdomshem
SN85312 87201 Serviceboende för personer med psykiska funktionshinder
SN85312 87302 Serviceboende för funktionshindrade
SN85313 87202 Vårdboende för barn & ungdomar
SN85313 87901 Särskillt boende för barn & ungdomar
SN8531310 8720310 Vård- & behandlingshem
SN85315 87203 Vårdboende för vuxna
SN85316 87902 Särskilt boende för vuxna
SN85322 88910 Barnomsorg, annan
SN8532210 8891010 Fritidshem
SN8532220 8891020 Fritidshem, kommunalt
SN8532230 8891030 Fritidshem, privat
SN8532710 8810210 Dagcenter & hemtjänst, annan
SN85323 88991 Ungdomscenter, öppna sociala insatser
SN85324 88993 Individ- & familjeomsorg
SN85325 88994 Humanitär hjälporganisation
SN85326 88995 Flyktingförläggningar
SN85327 86211 Primärvård med läkare
SN85327 88101 Äldreomsorg- & service, öppenvård
SN8532720 8810110 Dagcenter & Hemtjänst, äldrevård
SN85328 86211 Primärvård med läkare
SN85328 88102 Funktionshindrade, öppenvård
SN85328 88910 Barnomsorg, annan
SN85329 88992 Missbruksvård vuxna, öppen
SN90010 37000 Reningsverksamhet
SN90010 39000 Sanering av förorening
SN90021 38110 Sophämtning, renhållningstransporter
SN90022 38210 Icke miljöfarligt avfall, hantering 
SN90023 38210 Icke miljöfarligt avfall, hantering 
SN90024 38120 Insamling av farligt avfall
SN90025 38220 Miljöfarligt avfall, hantering
SN90026 38210 Icke miljöfarligt avfall, hantering 
SN90030 38110 Sophämtning, renhållningstransporter
SN90030 39000 Sanering av förorening
SN90030 81290 Städbolag, övrig
SN9100010 9411127 Förening, huvud- & riksorganisation
SN91111 94111 Branschorganisation
SN9111110 9411111 Företagarnas Riksorganisation
SN9111122 9411125 Franchisetagare
SN9111130   Franchisinggivare
SN9111131 9411126 Franchisingföretag
SN9111150 9411130 Sveriges Industriförening
SN9111160 9411123 Fastighetsägareförening
SN9111170 9411128 Handelskammare, svensk i Sverige
SN91112 94112 Arbetsgivarorganisation
SN9111210 9411210 Sv Näringsliv huvud- & regionkontor
SN9111211 9411220 Svenskt Näringsliv
SN91120 94120 Yrkesorganisation
SN91200 94200 Arbetstagarorganisation
SN9120010 9420010 Fackförbund
SN9120020 9420020 LO distrikt
SN9120021 9420030 LO fackförbundsavdelning
SN9120030 9420050 TCO distrikt
SN9120040 9420040 Lärarorganisation
SN91310 94910 Religiösa samfund
SN9131040 9491010 Svenska Kyrkan
SN9131041 9491020 Domkapitel
SN9131042 9491040 Kyrkoförvaltning
SN9131044 9491030 Församlingsexpedition
SN9131050 9491050 Kyrkogårdsförvaltning
SN91320 94920 Politisk organisation
SN9132010 9492010 Politisk huvudorganisation
SN91330 94990 Ideell, kulturell organisation
SN9133010 9499035 Konsumentförening
SN9133020 9499015 Handikapporg, huvud- & riksorg
SN9133021 9499020 Handikapporganisation
SN9133030 9499040 Kvinnoorganisation
SN9133040 9499045 Pensionärsförening PRO
SN9133041 9499050 Pensionärsförening SPRF
SN9133050 9499030 Hyresgästförening
SN9133060 9499010 Fotoklubb
SN9133070 9411149 Annonsörföreningens medlemmar
SN9133090 9499025 Hantverks- & industriförening
SN92110 59110 Film-, TV- & videoproduktion
SN92110 59120 Film-, TV- & videoredigering
SN92110 59200 Grammofonbolag
SN92120 59130 Film-, TV- & videodistribution
SN92130 59140 Biograf
SN92200 59110 Film-, TV- & videoproduktion
SN92200 59200 Grammofonnbolag
SN92200 60100 Radiostationer
SN92200 60200 TV-Bolag
SN9220010 6010010 Sveriges Radio
SN9220020 6010020 Sveriges Utbildningsradio
SN9220030 6010030 Närradion
SN9220040 5911010 Sveriges Television
SN92310 90010 Artistisk verksamhet
SN92310 90020 Serviceföretag till artistisk verksamhet
SN92310 90030 Konstnärlig verksamhet
SN9231020 9003010 Journalistik & reportage
SN92320 90020 Serviceföretag till artistisk verksamhet
SN92320 90040 Teatrar & konserthus
SN9232010 9002010 Teater
SN92330 93210 Nöjes- & temapark
SN92340 85522 Kulturutbildning, annan
SN92340 90010 Artistisk verksamhet
SN92340 93290 Fritids- & annan nöjesarrangör
SN9234010 9329020 Discotek
SN9234020 9329030 Folkpark
SN92400 63910 Nyhets- & bildbyrå
SN92400 63990 Informationstjänster, övriga
SN92400 74203 Press- & övrig fotograf
SN92400 90030 Konstnärlig verksamhet
SN9240010 6391010 Telegrambyrå, nyhetsförmedling
SN92511 91011 Bibliotek
SN9251110 9101110 Kommun- & stadsbibliotek
SN9251120 9101145 Sjukhusbibliotek
SN9251130 9101115 Gymnasiebibliotek
SN9251140 9101150 Läromedelscentral
SN9251150 9101120 Länsbibliotek
SN9251160 9101125 Grundskolebibliotek
SN92512 91011 Bibliotek
SN9251210 9101140 Förvaltningsbibliotek
SN9251220 9101135 Specialbibliotek
SN9251240 9101130 Universitets- & högskolebibliotek
SN92513 91012 Arkiv
SN92520 90030 Konstnärlig verksamhet
SN92520 91020 Museum
SN92520 91030 Kulturmiljöinstitution
SN9252010 91020 Ta bort Ny mlgrp 91020
SN92530 91040 Trädgård, djurpark, naturreservat
SN9253010 9104010 Djurpark
SN92611 93111 Skidsportanläggning
SN92612 93112 Golfbana
SN9261210 9312040 Golfklubb
SN92613 93113 Motorbana
SN92614 93114 Trav- & galoppbana
SN92615 93119 Sporthall idrottsplats sportanläggn
SN9261510 9311930 Simhall
SN9261530 9311940 Bowlinghall
SN9261540 9311950 Idrottsplats, idrottsanläggning
SN9261550 9311920 Motionsanl.,-institut,friluftsgård
SN9261560 9311910 Sporthall
SN92621 85510 Sport- & fritidsskola
SN92621 93120 Sport- & idrottsförening
SN92621 93199 Sportverksamhet, Övrig
SN9262110 9312020 Fotbollsklubb
SN9262130 9312030 Ishockeyklubb
SN92622 93191 Tävlingsstall
SN92623 85510 Sport- & fritidsskola
SN92623 93120 Sport- & idrottsförening
SN92623 93199 Sportverksamhet, Övrig
SN92623 93290 Fritids- & annan nöjesarrangör
SN9262310 9312010 Båtklubb
SN9262510 9319910 RF:s distriktsförbund
SN9262511 9319920 RF:s specialförbund
SN92624 93199 Sportverksamhet, Övrig
SN92625 93199 Sportverksamhet, Övrig
SN92710 92000 Spel- & vadhållningsverksamhet
SN92721 85510 Sport- & fritidsskola
SN92721 93120 Sport- & idrottsförening
SN92721 93290 Fritids- & annan nöjesarrangör
SN92729 78100 Arbetsförmedling & rekrytering
SN92729 92000 Spel- & vadhållningsverksamhet
SN92729 93199 Sportverksamhet, Övrig
SN92729 93290 Fritids- & annan nöjesarrangör
SN9272910 9329040 Eventföretag
SN9272960 9329010 Fritidsgård
SN93011 96011 Industri- & institutionstvätteri
SN93012 96012 Tvättinrättning
SN93021 96021 Frisörsalong
SN93022 96022 Skönhetssalong
SN93022 96090 Serviceverksamhet, Övrig
SN93030 96030 Begravningsbyrå
SN93040 85510 Sport- & fritidsskola
SN93040 93130 Gym- & styrketräningsanläggningar
SN93040 96040 Massage, hälsobad & solarier
SN9304020 9604010 Solarier
SN9304030   Gymnastik & bodybuilding Ny mlgrp SN 93130
SN9304031   Gym & bodybuilding Ny mlgrp SN 93130
SN9304050 9604020 SPA-anläggning
SN9304060 9604030 Frisk-, hälsovård
SN9304061 9604080 Itrim
SN93050 96090 Serviceverksamhet, Övrig
SN95000 97000 Förvärvsarbete i hushåll
SN96000 98100 Produktion av varor för eget bruk
SN97000 98200 Produktion av diverse tjänster för eget bruk
SN99000 99000 Verksamh vid internationella org
SN9900010 9900010 Ambassad, utländsk i Sverige
SN9900030 9900030 Handelskammare, utländsk i Sverige
blog comments powered by Disqus

Läsvärt

Mitt PAR

Logga in

x